[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت جنگ دفاع ملی

(تلفن -----)

 

از: ابوب . ا . جا (دایره اداری)

به: بانک سپه (اداره امور موظفین)

موضوع: قطع حقوق

 

شماره: ۲۶- ۵ - ۶۰۳

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۵۹

پیوست: بشرح نامه ۶ برگ

 

[مهر:] محرمانه مستقیم

 

بسمه تعالی

محرمانه. مستقیم – اقدام سریع

 

۱-اسامی ۱۳۱ نفر از پرسنلی که بعلت داشتن مسلک بهائی بازنشستگی آنان کان لم یکن و از ارتش جمهوری اسلامی ایران اخراج گردیده‌اند و مراتب در فرمان همگانی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز درج گردیده است بشرح فهرست الف ایفاد میگردد.

۲- اسامی ۳۷ نفر از پرسنلی که بعلت بهائی بودن امریه اخراج آنان صادر شده است و مراتب قریباً در فرمان همگانی ارتش درج خواهد شد نیز بشرح فهرست ب ارسال میگردد.

۳- خواهشمند است دستور فرمائید:

الف. نسبت به قطع حقوق کلیه پرسنل مندرج در فهرست الف و همچنین خود داری از پرداخت حقوق به کلیه پرسنل ذکر شده در فهرست ب سریعاً اقدام نمایند، ضمناً مراتب از طریق این اداره در دستور ویژه وزارت دفاع ملی درج و ماده دستور مربوطه متعاقباً به آن بانک ارسال میگردد.

ب. مراتب به یکایک آنان ابلاغ شود که در صورت تمایل میتوانند به اداره بازنشستگی و بیمه مراجعه نموده و فرم تعهد مربوط به عدم تبلیغ مرامی را تکمیل نمایند تا فرم مربوطه عیناً به وزارت دفاع ملی ارسال شود و در صورت [تایید] وزارت دفاع ملی در خصوص برقراری حقوق آنان مجدّداً اقدام و نتیجه در ثانی به آن بانک اعلام خواهد شد.

 

رئبس اداره بازنشستگی و بیمه ارتش جمهوری اسلامی ایران سرتیپ دکتر علینقی شایان فر

[امضا]

[مهر:] محرمانه مستقیم

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

تاریخ [؟] خرداد ۱۳۵۹

۱۳۷۸۹

[مهر رسمی با تاریخ]

۱۴ خرداد ۱۳۵۹

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

[ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]