[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

صندوق بازنشستگی کشور

تاریخ: ۲۵ آبان ١٣٩٢

شماره:  ۱۶۲۸۲ /ص /۳۶۶۱

پیوست ندارد

٩٢٠٢٠٧١

 

ریاست محترم شعبه ١٧ دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً بازگشت به اخطاریه شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۸۸۰۰ مورخ ۳ مرداد ۹۲ متضمن دادخواست آقای منوهر بغدادی و در مقام دفاع به استحضار می‌رساند

با عنایت به مدارک و ضمایم پیوست دادخواست، نامبرده در شمار پیروان فرقه ضاله بهائیت بوده و ازآنجاکه عضویت در این فرقه طبق بند ١ ماده ١٩ قانون بازسازی نیروی انسانی، مصوب ۵ اردیبهشت ۶۰ و بند ۳۴ ماده ٨ قانون تخلفات اداری مصوب ٧ آذر ٧٢ از موارد تخلفات اداری و مستوجب مجازات انفصال شناخته شده و از سوی دیگر طبق فتوای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در سال ۶۰ و فتوای مقام معظم رهبری در سال ٧١ پرداخت حقوق به افرادی که وابسته به این فرقه هستند مجاز نبوده و نظر به اینکه استخدام ایشان با در نظر گرفتن بند ث ماده ۱۴ قانون استخدام کشوری از ابتدا فاقد مجوز قانونی بوده و همان‌طور که مستحضرید بر اعمال غیرقانونی آثار قانونی باز ‌نمی‌گردد لذا در این خصوص جهت شاکی حقی ایجاد نشده و بنابراین صندوق بازنشستگی کشوری مجوزی جهت انتقال کسور ایام اشتغال ایشان به سازمان تأمین اجتماعی را ندارد.

به پیوست تصویر دادنامه شماره ۹۵۱ [تاریخ:]- ٢٨ شهریور ٨٨ صادره از شعبه ٢١ دیوان که در مورد مشابه له این صندوق صادر گردیده ارسال می‌گردد.

با عنایت به مراتب معروضه و عدم تخطی سازمان از قوانین و مقررات مربوطه رد دعوی استدعاست

آبتین نوبی

سرپرست مدیریت امور حقوقی

[امضا]

 [مهر رسمی] سازمان بازنشستگی کشوری

 [اسم و امضا] [ناخوانا]

٢٩ آبان ٩٢

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره: ۵۲۰۲

تاریخ: ۲۹ آبان ۹۲

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]