کاربران این ‌سایت ردیابی نمی‌شوند، به استثناء مواردی برای جمع‌آوری داده‌های آماری، که در این صورت نیز هویت کاربر شناسایی نمی‌شود.  در مواردی که داده‌هایی برای کاربُردهای ضروری سایت ذخیره می‌شود، این داده‌ها درباره اطلاعات فردی کاربر یا نحوه استفاده او از سایت نیست.  و حفاظ‌هایی در سایت کارگذاری شده است که از دسترسی، افشا و استفاده غیر مجاز از اطلاعات جمع‌آوری شده در آن جلوگیری کند.

لطفاً توجه داشته باشید که احتمال دارد در این ‌سایت پیوند‌‌هایی به سایت‌های دیگر باشد که حریم خصوصی کاربران را با این مقررات رعایت نمی‌کنند