[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی

تاریخ: [ناخوانا] [ ناخوانا] ۱۳۸۵

شماره: [ناخوانا]

[ناخوانا] ۹۳۷۵ / ٣ / ٢ / م

[آرم]

محرمانه

 

مدیریت محترم حراست

١- دانشگاه اراک ٢- دانشگاه ارومیه ٣- دانشگاه اصفهان ۴- دانشگاه اسلام ۵- دانشگاه الزهراء (س) ۶- دانشگاه بو علی سینا ٧- دانشگاه بیرجند ٨- دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) ٩- دانشگاه پیام نور ١٠- دانشگاه تبریز ١١- دانشگاه تربیت مدرس ١٢- دانشگاه تربیت معلم تهران ١٣- دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ۱۴- دانشگاه تربیت معلم سبزوار ١۵- دانشگاه تهران ١۶- دانشگاه خلیج فارس ١٧- دانشگاه رازی ١٨- دانشگاه زابل ١٩- دانشگاه زنجان ٢٠- دانشگاه سمنان ٢١- دانشگاه سیستان و بلوچستان ٢٢- دانشگاه شهرکرد ٢٣- دانشگاه شاهد ۲۴- دانشگاه شهید باهنر کرمان ٢۵- دانشگاه شهید بهشتی ٢۶- دانشگاه شهید چمران اهواز ٢٧- دانشگاه شیراز ٢٨- دانشگاه صنعتی اصفهان ٢٩- دانشگاه صنعتی امیرکبیر ٣٠- دانشگاه صنعتی شاهرود ٣١- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ٣٢- دانشگاه صنعتی سهند تبریز ٣٣- دانشگاه صنعتی شریف ۳۴- دانشگاه علامه طباطبائی ٣۵- دانشگاه علم و صنعت ایران ٣۶- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ٣٧- دانشگاه فردوسی مشهد ٣٨- دانشگاه کاشان ٣٩- دانشگاه کردستان ۴۰- دانشگاه گیلان ۴۱- دانشگاه لرستان ۴۲- دانشگاه محقق اردبیلی ۴۳- دانشگاه مازندران ۴۴- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ۴۵- دانشگاه ولیعصر رفسنجان (عج) ۴۶- دانشگاه هرمزگان ۴۷- دانشگاه هنر ۴۸- دانشگاه جامع علمی – کاربردی ۴۹- دانشگاه یزد ۵۰- دانشگاه علوم پایه دامغان ۵۱- دانشگاه یاسوج ۵٢- دانشگاه هنر اصفهان ۵٣- دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ۵۴- دانشگاه قم ۵۵- دانشگاه ملایر ۵۶- دانشگاه شمال ۵٧- دانشگاه علم و فرهنگ ۵٨- دانشگاه ارشاد دماوند ۵٩- دانشگاه خاتم ۶٠- دانشگاه تفرش ۶١- دانشگاه بجنورد ۶٢- دانشکده فنی مهندسی گلپایگان ۶٣- دانشگاه امور اقتصادی ۶۴- موسسه غیر انتفاعی خیام ۶۵- موسسه غیردولتی غیر انتفاعی سجاد مشهد ۶۶- موسسه غیردولتی غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهان ۶٧- موسسه غیردولتی غیر انتفاعی علامه محدث نوری ۶٨- موسسه غیردولتی غیر انتفاعی طبرستان ۶٩- موسسه غیر انتفاعی عمران و توسعه روستایی همدان ٧٠- مرکز آموزش عالی دریانوردی و علوم دریایی چابهار ٧١- مجتمع آموزش عالی مراغه ٧٢- دانشگاه مذاهب اسلامی ٧٣- موسسه آموزش عالی جندی‌شاپور دزفول ۷۴- دانشگاه صنعتی شیراز ٧۵- موسسه آموزش عالی سجاد مشهد ٧۶- دانشگاه مفید قم ٧٧- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین ٧٨- موسسه آموزش عالی کار ٧٩- موسسه آموزش عالی نجف‌آباد ٨٠- موسسه آموزش عالی پژوهش صنایع ایران ٨١- پژوهشکده امام خمینی

 

موضوع: ممنوعیت تحصیل افراد بهایی در دانشگاه‌ها

 

با سلام

احتراماً، به آگاهی می‌رساند. بر اساس مصوبه شماره ۱۳۳۷ / م / س مورخ ۶ اسفند ١٣۶٩ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعلام مراجع ذیصلاح امنیتی اشخاص بهائی چنانچه در حین ورود به دانشگاه و یا حین تحصیل مشخص گردد که بهایی هستند، می‌بایست از دانشگاه اخراج گردند.

لذا ضروری است نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل یاد شدگان موصوف، اقدام لازم را مبذول و نتیجه را به این مرکز منعکس فرمائید

 

اصغر زارعی

مدیرکل حراست مرکزی

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]