سندهای یافت شده ۲۰

تخریب گورستان بهائیان در قروه - ۲۴ تیرماه ۱۳۹۵