سندهای یافت شده ۱
بعلت عضویت در فرقه بهائیت به انفصال دائم از خدمت دولتی و مؤسسات وابسته به دولت محکوم و از خدمت در شرکت معاف گردیده‌اید.