[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان کاشان

[شمارۀ:] ۵۵۲۰

[تاریخ:] ۲۶  تیر  ۱۳۲۴

 

ریاست دادسرای شهرستان کاشان

برای رسیدگی به موضوع آران و اختلافات بین مسلمین و بهائیان اخیراً برابر امریّهٴ مرکز، استوار یکم خامه[ای] از گردان اراک مأمور و به محلّ رفته. نام‌برده در مراجعت خود ضمن تحویل ۱۱ برگ پرونده و ۶ نفر به اسامی: ۱- تقی دانش ۲- سیّد محمود امیری ۳- علی سلیمی ۴- تقی بنده‌شاهی ۵- عبّاس مصلح ۶- احمد فرهادی به استناد بازجویی‌های اعمالی خود، چنین اعلام داشته است که سه نفر از نام‌بردگان بالا (۱- علی سلیمی ۲- تقی دانش ۳- سیّد محمود امیری) گذشته از این‌که هر یک دارای سوابق ممتدّی در ادارۀ فرمانداری و دادسرای شهرستان کاشان می‌باشند، علی سلیمی در بلوای اخیر آران و سیّد محمود امیری در آتش‌زدن درِ باغ علی‌اکبر شارقی، موضوع شمارۀ ۴۴۵۹ – ۶  تیر ۱۳۲۴ این اداره، شرکت داشته، اکنون نیز مرتّباً به عناوین مختلف موجبات اذیّت و آزار بهائیان را فراهم و آسایش آنان را مختلّ می‌سازند و بنا به اظهارات کدخدای قریهٴ آران که در بازجویی خود بیان نموده تا نسبت به اخراج و تبعید آنان از قریهٴ آران اقدام لازم به عمل نیاید، آرامش واقعی در آن‌جا برقرار نخواهد شد و در این مورد شرحی به ادارۀ فرمانداری نوشته خواهد شد و نیز عبّاس مصلح و تقی بنده‌شاهی را به اتّهام سردستگی در بلوای قریهٴ مزبور به این اداره معرّفی و مرتکبین آتش‌زدن درب باغ علی‌اکبر شارقی را ۱- احمد فرهادی ۲- سیّد محمود امیری ۳- علی عاملی معرّفی نموده که اخیرالذّکر به محض اطّلاع متواری گردیده. اکنون ـــ برگ پروندهٴ مربوطه به پیوست ایفاد، ۶ نفر متّهمین نام‌برده بالا بدین‌وسیله معرّفی می‌گردد.

رییس ژاندارمری کاشان، ستوان یکم شهرابی

 

رونوشت با اصل برابر است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]