[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۲ - ۱۹۹۷

جزوهدان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

دفتر نخستوزیر

اداره: -----

نوع پیشنویس: -----

موضوع پیشنویس: ----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

تاریخ نوشتن: ۴ بهمن ماه

تاریخ پاکنویس: ----- ماه: -----

تاریخ ثبت: ۱۹ بهمن ۱۳۲۸

 

محرمانه

ریاست محترم دفتر مخصوص شاهنشاهی

معطوفاً بمرقومه شماره ۲۷۲۶ - ۲۷ بهمن ۱۳۲۸ متضمن تلگراف آقای میرزا محمد فیض که به پیشگاه مبارک ملوکانه عرض [شده بود] پاسخی بعنوان ایشان صادر گردیده است که رونوشت آن جهت استحضار بضمیمه ایفاد میگردد.

نخستوزیر

[امضا] ۴ اسفند ۱۳۲۸

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]