[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۱۳۲۲

جزوه دان: -----

پرونده: ۳۴ ۶/ ۱

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: ----

پاکنویس کننده: [امضا]

 

تاریخ نوشتن: ۳۱ تیرماه ۱۳۲۵

تاریخ پاکنویس: ۱ مرداد ماه ۱۳۲۵

تاریخ ثبت: ۶ مرداد ماه ۱۳۲۵

 

استانداری استان دهم

فرمانداری خرم آباد

رونوشت سه برگ گزارش تلگرافی واصل از نهاوند و بروجن راجع به پاره حوادث و پیش آمدهای محلی بضمیمه فرستاده میشود. خواهشمند است برای حفظ آرامش و جلوگیری از نا امنی‌های محلی اقدام و مراقبت لازم معمول فرمائید.

[امضا]

 

[یادداشتهای دستنویس در حاشیه راست]

مستقیم

رونوشت تهیه شد- ۵ مرداد ماه

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]