[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره عمومی: -----

شماره خصوصی: ۱۳۰۳

جزوه دان: -----

پرونده: -----

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

نوع پیش نویس: -----

موضوع پیش نویس: -----

پیوست: -----

پاکنویس کننده: -----

 

تاریخ نوشتن: ----- ماه: -----

تاریخ پاکنویس: ۳۰ شهریورماه -----

تاریخ ثبت: ۳ مهرماه ۱۳۲۳

 

محرمانه مستقیم

 

جناب آقای وزیر کشور رونوشت گزارش شماره ۱۴۶ – ۱۴ شهریور ۱۳۲۳ استانداری استان نهم بضمیمۀ عین یک برگ بیانیه چاپی راجع باختلافات مذهبی و مسلکی بضمیمه فرستاده شده دستور فرمائید موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و ضمن صدور پاسخ استانداری نتیجه را نیز اطلاع دهید- نخست وزیر

دبیران - [امضاء] ۲۹ شهریور ۱۳۲۳

[امضاء فرد دیگر] ۲۹ شهریور ۱۳۲۳

[یادداشت حاشیه راست] رونوشت شد – ۲ مهرماه ۱۳۲۳

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]