[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

نمره: ۳۶۶۳- ۷ ن

تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۱

تاریخ تحریر: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۴۱

 

حضرت مستطاب آیت‌اللّه آقای آقانجفی، دامت برکاته

مرقومۀ شریف عزّ وصول بخشید. از اظهار مرحمت حضرت عالی کمال امتنان حاصل گردید. در مورد مزاحمتی که در قریۀ اسکندری برای اهالی فریدن به وجود آمده، به استانداری اصفهان و ژاندارمری کلّ کشور و به فرمانداری محلّ دستور لازم داده شد تا از هر عمل خلاف شرعی جلوگیری به عمل آورند و مراقبت لازم بنمایند که نظم و آرامش حفظ شود و موجبات آسایش و رفاه مردم فریدن فراهم گردد.

وزیر کشور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]