[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت دادگستری

ادارۀ دفتر کلّ وزارتی

 

به تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۲۳

شمارۀ: ۲۴۹۶۷

 

محرمانه

 

ریاست وزیران

در پاسخ نامهٴ شمارۀ ۱۲۱۶ به تاریخ ۱ مهر ۱۳۲۳ موضوع اختلافات مذهبی که در شهرستان‌ها منتهی به زد و خورد و قتل و غارت گردیده، به استحضار خاطر عالی می‌رساند: پس از وصول‌ نامهٴ وزارت کشور، ضمن بخش‌نامه به دادسراها و دادگاه‌ها دستور شایسته داده شده است. اینک رونوشت بخش‌نامهٴ مزبور برای استحضار ایفاد و معروض می‌دارد با صدور این بخش‌نامه تصوّر می‌رود موجبی برای اقدام نسبت به نامهٴ شمارۀ ۹۷۹ / م به تاریخ ۲ شهریور ۱۳۲۳ وزارت کشور [و] موضوع نامهٴ شمارۀ ۱۰۲۶ به تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۲۳ نباشد.

وزیر دادگستری، [امضاء: از طرف، ناخوانا]

 

[دستنوشه ۱:] آقای دبیران، تصوّر می‌کنم اقدامی ندارد، باید بایگانی شود. ۱۷ مهر ۱۳۲۳.

[دستنوشه ۲:] پیشینه، ۱۸ مهر ۱۳۲۳.

[دستنوشه ۳:] شمارۀ ۱۴۰۵، [تاریخ:] ۱۸ مهر ۱۳۲۳.

[دستنوشه ۴:] بایگانی، ۱۹ مهر ۱۳۲۳.

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]