[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

به تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۲۳

پیوست ندارد

شمارۀ: ۴۶۳۶ / س/ ۳۹۷۹۳

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی و گذرنامه

 

نخست وزیری

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۱۱۲۶۹ – ۲۳ شهریور ۱۳۲۳ راجع به تلگراف واصل از گرگان در موضوع شکایت بهائیان آن‌جا، به استحضار می‌رساند در اثر اطّلاع قبلی که به وزارت کشور رسیده بود، به فرمانداری ساری دستور داده شد شخصاً به گرگان عزیمت نموده، در رفع اختلاف و جلوگیری از هر نوع پیش‌آمد سوئی اقدام مقتضی به عمل آورد و رییس بانک ملّی گرگان هم که در این قضایا دخالت داشته، تغییر مأموریّت پیدا کرده است و در نتیجه اقداماتی که به وسیلهٴ مأمورین انتظامی به عمل آمده است، جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.

وزیر کشور، [از طرف، امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۲۹۱۶، تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۲۳]

[حاشیهٴ ۲:] بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]