[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

اداره آموزش و پرورش شهرستان کرمان

شماره ٧١٠

تاریخ ٩ مهر ۱۳۶۳

پیوست-----

 

بسمه تعالی

محترماً گواهی میشود دوشیزه ویدا زبردست فرزند قدرت الله در سال تحصیلی ۶۳ -۶۲ در کلاس دوم این آموزشگاه تحصیل میکرده وبا معدل کل ۷۴ /١٩ در خرداد ماه قبول شده است . ضمنا یاد آور میشود طبق مندرجات پرشسنامه ثبت نام و اظهار خود نامبرده بهائی میباشد.

نمره انضباط ٢٠

مسئول مدرسه راهنمائی تربیت

[امضا]

صحت مندرجات گواهی و مهر و امضا مدرسه تربیت مورد تائید است

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]