[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

نمره عمومی: ۵۵۸۵۳

نمره خصوصی: ۲۵۳۴۶

کارتن:  ۱۵

دوسیه: -----

 

[آرم]

وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه

اداره:-----

دائره: ----- شعبه: -----

 

نوع مسوده: ----

موضوع  مسوده: -----

ضمیمه: -----

مسئول پاکنویس: -----

 

تاریخ تحریر: ۲۴ بهمن ماه ۱۳۱۳ تاریخ پاکنویس: ------ ماه تاریخ ثبت: ----- ماه تاریخ خروج: ۲۸ بهمن ماه [۱۳۱۳]

 

اداره معارف فارس

وصول مراسلۀ شماره ۶۰۳۲۱۵ بهمن ماه  ۱۳۱۳ را بدینوسیله اعلام میدارد.

[امضاء]

 

[حاشیه صفحه] بهائیها [امضاء] ۲۸ بهمن

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]