[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

مجلس شورای ملّی

شمارۀ: ۷۰۷۴

مورّخ: ۲۲ آبان ۱۳۲۹

رونوشت تلگراف ۳۳۰ – ۲۱ آبان

حقیقت و سایرین از بروجن

 

بعدالعنوان

راجع به تظاهرات عدّهٴ قلیلی بهائی به پشتیبانی سروان حکمی رییس ژاندارمری بروجن با این‌که شکایت به هنگ ژاندارمری اصفهان نمودم، متأسّفانه وقعی به عرایض این جانب نگذاردند، تا این که به دسیسهٴ خود سروان نام‌برده و تشبّثات بهائی‌ها، منجر به فساد گردید. استدعای عاجزانه آن‌که دستور فرمایید از این‌گونه مأمورین ناصالح جلوگیری شود که موجب اتّهام مسلمین نگردد.

رونوشت برابر اصل است.

از طرف رییس ادارۀ دبیرخانه مجلس، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]