[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت راه

راه آهن دولتی ایران

 

اداره/ناحیه -----

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

اداره کارگزینی راه آهن دولتی ایران

در جواب نامه شماره ۹۳۱۵۱- ۳ مهر ۱۳۴۴ و با اعاده پیشنهاد وزارت راه و ضمائم و پرونده استخدامی مربوط به آقای عطاءاله مشتعل اسکوئی اشعار میدارد.

چون در تعرفه خدمت ارسالی ردیف ۴ و ۵ ملیت و مذهب با خط دیگری کلمه ایرانی و اسلام نوشته شده بدین جهت قابل قبول نمیباشد خواهشمند است یکبرگ صورت مجلس جداگانه که در آن ملیت و مذهب را بخط خود صریحا اسلام نوشته و منکر بهائیت باشد تهیه و پس از تصدیق مقامات صلاحیت‌دار و تعویض تعرفه خدمت با ضمائم به این اداره ارسال فرمایند تا اقدام لازم به عمل آید.

معاون اداره کل بازنشستگی کشوری. مدرسی

رونوشت جهت اطلاع به آقای عطاءاله مشتعل اسکوئی ابلاغ میشود.

از طرف رئیس اداره کارگزینی. شاد روز

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۹۶۸۳۷/م

۲۰/ ۹

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]