[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت راه

تاریخ ٩ شهریور ۱۳۴۴

شماره ۳۰۹۵

 

آقای عطاءاله[الله] مشتعل اسکوئی

نامه مورخ ۲۷ مرداد ۱۳۴۴ شما ملاحظه شد بطوریکه ضمن نامه شماره ۲۲۵۱ – ۲ مرداد ١٣۴۴ متذکر شده است راه آهن دولتی ایران بموقع پیشنهاد برقراری حقوق بازنشستگی در باره شما را تهیه و به اداره کل بازنشستگی کشوری ارسال داشته‌اند و چون احکام ترفیع و افزایش حقوق شما قبلاً به تائید اداره مذکور نرسیده بود لذا گواهی پیشنهاد حقوق بازنشستگی شما از طرف اداره بازنشستگی موکول به گواهی احکام مذکور توسط نماینده اعزامی آن اداره در اداره کارگزینی گردید و نماینده اعزامی هم به علت محظوری که در برگ پرسشنامه استخدامی شما موجود بوده و از کیفیت آن به‌ خوبی وقوف دارید از تائید احکام خودداری کرده‌اند و در نتیجه برقراری حقوق بازنشستگی شما تاکنون به تعویق افتاده است. بنابراین تصدیق بفرمائید باید شخصاً نسبت به رفع محظور موجود در پرسش‌نامه اقدام نمائید.

وزیر راه

[امضا]

۲ شهریور [۱۳۴۴]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]