[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

 

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۳۱

شمارۀ: ۳۸۷۹۹ / ۱

 

وزارت کشور

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۲۱۳۸ / ن / ۹۵۷۵ / م – ۲۱ مهر ۱۳۳۱ جریان امر تلگرافی از شهربانی کرمان استیضاح، جواباً گزارش می‌دهد که پس از غائلهٴ ۱۷ مهر ماه رییس شهربانی کرمان شخصاً برای برقراری انتظامات و تحقیق در اطراف قضیّه به رفسنجان رفته، رییس شهربانی رفسنجان ضمن تحقیقات متعذّر است چون در موقع بروز حادثه خود و مأمورین در میان جمعیّت مشغول حفظ انتظامات بوده‌اند، فراموش کرده است که مراتب را بلافاصله به فرمانداری گزارش نماید. با این وضعیّت چون عدم توانایی افسر مذکور محرز بود، دستور تعویض او صادر و سروان نصرالله ابراهیمی به جای مشارٌالیه به رفسنجان منتقل گردیده است.

از طرف رییس شهربانی کلّ کشور،

رفعت، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] به ادارۀ انتظامات ارسال شود. ۱۰ آبان [۱۳۳۱]

[دستنوشته ۲:] سابقه، ۱۳ آبان [۱۳۳۱]

[دستنوشته ۳:] شمارۀ ۲۵۲۰ / م ن – ۱۳ آبان ۱۳۳۱].

[دستنوشته ۴:] دایرهٴ امور شهربانی.

[مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۱۰۷۰۲، تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۳۱].

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]