[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

رونوشت نامهٴ ستاد ارتش

شمارۀ: ۱۶۱۴۱ - ۴۱۱۲۷

مورّخهٴ: ۲۹ مرداد ۱۳۲۳

 

وزارت کشور

عطف به نامهٴ شمارۀ ۳۳۵۲۵، مورّخهٴ ۲۸ مرداد ۱۳۲۳ در شاهرود بهتر است از قوای نظامی استفاده شود. برقراری حکومت نظامی با وضعیّت کنونی آن‌جا شاید صلاح نباشد. متمنّی است نظریّهٴ بعدی اعلام فرمایند تا اقدام شود.

رییس ستاد ارتش، سرلشکر رزم‌آرا

رونوشت برابر اصل است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]