[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[نشریه:] اخبار امری١

[تاریخ:] تیر ۱۳۴۷

[شماره:] ۴

[صفحه:] ۲۲۵ ۲۲۴

 

ابلاغات محفل روحانی ملی بهائیان ایران

درباره تظلم احبا به مراجع محلی

چنانچه خدای نخواسته در آیندۀ ایام تضییقاتی برای احبای عزیز پیش‌آمد نماید، بدواً شخص معینی که مورد مزاحمت و ظلم واقع شده، به مراجع مربوطه شکایت نماید و هرگاه کما هو حقه رسیدگی و احقاق حق نگردید، محفل محل به مقامات محلی شکایت نمایند و چنانچه نتیجۀ مطلوبه حاصل نشد، مراتب را به مرکز قسمت و سپس با ارسال سواد شکایات و جریان معموله به این محفل مرقوم دارند تا اقدامات لازمه در مرکز به عمل آید. بعبارة اخری به اطلاع می‌رساند که بسیاری از مشکلات به مراتب در محل بهتر از مرکز قسمت و در مرکز قسمت بهتر از پایتخت حل و فصل می‌شود، ولی البته در صورتی که اقدامات معموله به ثمر نرسید، بایستی مراتب را به این هیأت اطلاع دهند تا طبق مقررات مملکتی به اولیای امور تظلم شود. از درگاه رب منان به کمال عجز و نیاز ملتمسیم که توفیقات مخصوصه‌اش را شامل جامعۀ ستایندگان اسم اعظم در مهد امراللّه فرماید و انواع گرفتاری یاران ستم‌دیدۀ ایران برطرف و زائل گردد، بمنه و جوده و افضاله.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

١] اخبار امری، نشریه رسمی محفل ملی که از ١۳۰١ تا سال ١۳۵۹ (١۹۲۲ -١۹۸۰) انتشار یافت[