[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

صورت‌مجلس

 

طبق گزارش شمارۀ ۴۳ – ۵ اردیبهشت ۱۳۲۳ محرمانهٴ ادارۀ شهربانی، روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۳ کمیسیون تشدید کیفر مرکّب از آقایان فرماندار، دادستان [و] رییس ادارۀ شهربانی، ساعت ۱۰ صبح در فرمانداری [قم] تشکیل. بدواً نامهٴ بالا قرائت و نسبت به مندرجات آن تذکّرات لازمه به عمل آمد و معلوم گردید چند نفر اشخاص بهائی که چندی است به قم آمده و اهالی قم نسبت به آنان بدبین بوده و همه روزه به تمام مقامات چه کتبی و چه شفاهی شکایت نموده و مخصوصاً از طرف جمعیّت طرف‌داران دین فشار زیاد به ادارات وارد آورده و انزجار خود را از توقّف آنان تذکّر داده، وقتی در بعضی نامه‌های خود تهدید به قتل نموده‌اند و عملیّات آنان هم طوری است که محرّک تهییج اهالی شده و طبق شکایات کتبی و تلگرافی که از طرف آنان کراراً به فرمانداری و شهربانی و دادسرا ارسال شده به واسطهٴ تنفّر و انزجار اهالی در زحمت بوده و تأمین آسایش ندارند. لذا آقای دادستان پیشنهاد نمودند که چون عملیّات بهائی‌ها بر خلاف مرام و میل اهالی بوده و قم شهری است مذهبی و توقّف آنان صورت خوبی ندارد و ممکن است حادثهٴ مهمّی ایجاد شود که منجر به اغتشاش و اختلال نظم شهر گردد و اخیراً هم درب یک خانه را آتش زده و پروندهٴ آن در دادسرا موجود است و عملیّات آنان منطبق با مادّه واحدهٴ قانون تشدید کیفر مصوّب مورّخهٴ ۱۳ مرداد ۱۳۲۲ می‌باشد؛ لذا بهتر است که نام‌بردگان از قم خارج و به سایر نقاط دیگر اعزام شوند. آقای فرماندار و آقای رییس شهربانی با پیشنهاد دادستان موافقت [نموده و] مقرّر گردید که چگونگی از طرف فرمانداری به وزارت کشور عرض [گردد و کسب] تکلیف قطعی شود.

محلّ امضاء: فرماندار [اعظم‌رکنی]، دادستان، رییس [شهربانی، یاور فاطمی]

[رونوشت] برابر اصل است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]