[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی

تاریخ: ۹ مهر ۱۳۲۳

شمارۀ:  ۵۲۶۲ - ۱۰۲۹ -  م

 

محرمانه و خیلی فوری

 

شهربانی کلّ کشور

با تأیید وصول نامهٴ محرمانهٴ شمارۀ ۵۶۹۹ [تاریخ: ۹  شهریور ۱۳۲۳]، قدغن فرمایید دستور جامعی به شهربانی گرگان داده شود. در صورتی که احتمال وقوع حوادث سوئی می‌رود، نهایت مراقبت و جدّیّت را در جلوگیری از هر نوع حادثهٴ سوئی بنمایند. به بهائی‌های غیر مستخدم دولت به طور خصوصی مذاکره و از لحاظ حفظ سیاست به آنها توصیه نمایند موقّتاً گرگان را ترک کنند و در این صورت ممکن است خودشان موقّتاً به شهر دیگری مسافرت نمایند. راجع به نبیلی رییس شعبه بانک ملّی، به بانک ملّی مرکز نوشته شد که او را به قید فوریّت به محلّ دیگری انتقال دهند. در صورتی که بین مستخدمین دولت، سایر ادارات هم اشخاصی هستند که محرّک قضیّه و مبادرت به تبلیغات آیین بهائی می‌نمایند، فوری صورت بدهند تا به وسیلهٴ وزارت‌خانه‌های مربوطه در تغییر محلّ مأموریّت آنها اقدام شود. به هر حال در حفظ انتظامات شهربانی گرگان باید نهایت جدّیّت را به عمل آورند که هیچ‌گونه حادثهٴ سوئی رخ ندهد و جریان قضیّه را هم اطّلاع دهند.

وزیر کشور، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]