[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

شماره عمومی: ۹۳۹۱

شماره خصوصی: -----

جزوهدان: ۳۳

پرونده: -----

 

[آرم]

ریاست وزراء

 

نوع رونوشت: -----

موضوع رونوشت: -----

پیوست -----

پاکنویس کننده: ملک

 

تاریخ نوشتن: ۲۹ شهریور ماه ۱۳۱۶ تاریخ پاکنویس: ۲۹ شهریور ۱۳۱۶ تاریخ ثبت: ۳۰ شهریور ماه ۱۳۱۶

 

وزارت داخله

ادارۀ کل شهربانی راجع به نُه۹ نفر بهائیان سنگسر که چون روز ۲۳ تیرماه ۱۳۱۶ بر خلاف تعطیلات رسمی بعنوان تظاهر تعطیل و تبلیغاتی مینموده اند توقیف نموده اند گزارش واصله و طبق گزارش مزبور تظاهرات و تبلیغات آنها محرز و یکی از آنها که در حقیقت مؤسس این اوضاع بوده است فروغیان منشی حکومتی سنگسر است که در بازجوئی کتباً اعتراف به بهائی بودن خود نموده و تظاهراتی در اینباب مینماید که بر خلاف سیاست مملکت و نظریات دولت میباشد بهتر این است فوراً محل مأموریت او را تغییر دهید یا اینکه منتظر خدمتش نمائید.

رئیسالوزراء [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]