[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت کشور

ادارۀ سیاسی و گذرنامه

 

تاریخ: ۱ آبان ۱۳۲۳

شمارۀ:  ۵۱۱۴۷ - ۶۶۴۲

 

آقای یمین اسفندیاری،

نماینده محترم مجلس شورای ملّی

 

با تأیید وصول نامهٴ شمارۀ ۶۴۹ – ۲۵ مهر ۱۳۲۳راجع به اختلافات مذهبی و مسلکی در مازندران اشعار می‌دارد که به منظور جلوگیری از اختلال و سوء جریانات، تعلیمات لازم به استانداری دوّم داده می‌شود. ولی چون نقاطی که اختلافات مزبور شیوع دارد ذکر نشده است، تمنّا دارم اطّلاعات بیشتری مرقوم فرمایند که در انجام منظور تسهیل شود.

مدیر کلّ وزارت کشور، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]