[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره: اطلاعات

دائره: -----

تاریخ: ۱۹ مهرماه ۱۳۳۱

شماره: ۳۴۲۸۱ / ۱

پیوست: -----

موضوع:------

محرمانه – فوری

در جواب مراسله حروف و اعداد ممیزه که متمم شماره است با شماره ذکر شود

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کل کشور

قسمت: -----

وزارت کشور

طبق گزارش شهربانی کرمان در ایام عاشورا در ماهان ۴۲ کیلومتری شهر در محل مزار شاهنعمتاله ولی دستجات محلی وظیفه سوگواری را با آرامش انجام و مختصر مشاجره زبانی بین دستجات شده در نتیجه روز ۱۲ بین دو دسته محلی رعایا بعنوان جلوگیری از آب که از طرف دسته مخالف شده منازعه و حتی تیراندازی هم از طرف ژاندارمری و اهالی محل شده در حدود ۷ نفر تیر خورده و ۸ نفر نیز مجروح شده اشخاصی که تیرخوردهاند بمریضخانه کرمان برده شدند از کرمان یکنفر بازپرس با مأمورین ژاندارمری برای تحقیقات به ماهان رفتهاند که تا کنون مراجعت نکردهاند (۳۳) نفر از رعایای ماهان به کرمان آمده در تلگرافخانه متحصن موضوع شکایت جلوگیری آب از طرف مخالف و زد و خوردی که شده است میباشد دو نفر نماینده متحصنین را خدمت جناب آقای استاندار دلالت پس از مذاکرات و دستورات جناب آقای استاندار قرار بوده که از تلگرافخانه خارج شوند تا به شکایتشان رسیدگی شود ولی تا کنون از تلگرافخانه نرفتهاند؛ و عملیاتشان تحتنظر است که اشخاص مفسدهجو از این اقدام رعایا سوءاستفاده نکنند.

از طرف رئیس شهربانی کل کشور – رفعت [امضاء]

 

[یادداشتها ی دستنویس به ترتیب زمانی:]

[بالای صفحه:] [مهر ورود به وزارت کشور] ۹۴۹۷ –۲۰ مهر ۱۳۳۱

[بالای نامه:] شماره [محرمانه] (۲۹) ۹۴۹۷/ م

[حاشیه راست نامه] رونوشت گزارش بالا برای استحضار استانداری هشتم ایفاد میگردد. مقرر نمایند از چگونگی امر و نتیجه اقدامات معموله وزارت کشور را مستحضر سازند. – وزیر کشور

[بالای نامه، طرف چپ:] آقای [ناخوانا] ۲۳ مهر ۱۳۳۱

[زیر امضاء، مایل به راست:] دایرهٔ شهربانی ۲۳ مهر ۱۳۳۱ [پائین نامه، بموازات امضاء:] شماره ۲۱۹۵/ م/ ن – ۲۳ مهر ۱۳۳۱

[حاشیه راست، یادداشت اولی:] [استانداری] امضاء و تاریخ: ۲۸ مهر [حاشیه راست، یادداشت دومی:] ارسال به انتظامات ۲۸ مهر

[زیر امضاء وسط نامه:] اداره انتظامات ۲۸ مهر ۱۳۳۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]