[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان مرکزی

معاونت درمان

 

[ناخوانا]

جمهوری اسلامی ایران

 

شماره: [۲۹۲۹ / ۳۸ / خ / م]

تاریخ: [۲۹ مهر ۱۳۸۸]

پیوست [ناخوانا]

محرمانه

 

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمین

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند طبق نامه شماره ۲۴۸۲ / ۳۸ / خ / م مورخ ۴ مهر ۱۳۸۸ مدیر محترم حراست دانشگاه در خصوص آقای لقاءالله بقایی عینک‌ساز شاغل در آن شهرستان دستور فرمائید ظرف مدت ۲ هفته نسبت به تعطیل محل کار نامبرده اقدامات لازم به عمل آمده و نتیجه را به این حوزه اطلاع فرمایند. در صورت عدم تمکین از تعطیل محل نیز مقتضی است مراتب را به اطلاع این معاونت برسانید تصویر نامه مذکور به پیوست ارسال می‌گردد./

دکتر علی‌اصغر فرازی

معاون

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی، تاریخ در پایین راست صفحه]

بسمه تعالی

دبیرخانه – کارشناس محترم نظارت بر درمان [ناخوانا] جهت اطلاع و اقدام

[؟] مهر ۱۳۸۸

کارشناس نظارت بر درمان

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی، تاریخ در پایین چپ صفحه]

 

بسمه تعالی

در مورخ ۳ آبان ۱۳۸۸ رأس ساعت ۳۲ / ۹ صبح از محل کار نامبرده دنیای عینک بازدید به عمل آمده موضوع نامه به اطلاع وی رسانیده شد و مقرر شد طبق دستور معاون محترم درمان دانشگاه ظرف ۲ هفته نسبت به تعطیلی محل کار اقدام نماید/.

آقای [ناخوانا]

[امضا]

 

[مهر رسمی] درود به دفتر محرمانه شبکه بهداشت و درمان خمین

تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۸۸

شماره ۱۸۳ / [ناخوانا]

 

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]