[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[فرمانداری آباده؛ نمره ندارد؛ تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۴]

صورت مجلس

 

پنجمین جلسۀ کمیسیون امنیّت اجتماعی بنا به دعوت فرمانداری در ساعت ۹ صبح روز یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۳۴ با حضور امضا کنندگان پایین، در سالن فرمانداری تشکیل گردید.

۱. امریّۀ تلگرافی شمارۀ ۴۰۲۰۹- ۱۲۱۶۶ وزارت کشور برای آقایان اعضای کمیسیون قرائت و چون مدلول امریّه در مورد جلوگیری از اجتماعات مخلّ نظم و انتظام و موجبات فتنۀ دینی بوده، قبلاً از طرف مأمورین انتظامی تحت مراقبت گرفته شده بود، لذا برای حسن جریان بعدی نیز تذکّرات لازم [به] مأمورین انتظامی (فرماندۀ گروهان ژاندارمری و رئیس شهربانی آباده) داده شد.

۲. امریّۀ تلگرافی شمارۀ ۱۲۱۷۱- ۴۰۸۲ وزارت کشور دائر به لزوم احترام به اقلیّت‌های قانونی مذهبی (عیسوی، کلیمی، زردشتی) قرائت و در این مورد تمام اعضای کمیسیون متّفق‌القولند که اقلیت‌های مزبور در پناه قوانین جاریۀ کشور در کمال استراحت و آرامش خیال به زندگانی عادّی خود ادامه می‌دهند و بدیهی است همین رویّه دنبال خواهد شد.

۳. دادخواست مورّخۀ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۴ آقایان نوراللّه هادی‌پور و روح‌اللّه جلالی دایر به انهدام گورستان بهائی موسوم به گلستان جاوید در قریۀ نصرت‌آباد، حومۀ آباده و شکستن سنگ‌های قبر و همچنین قطع درختان آن‌جا [به] وسیلۀ اهالی مسلمان، قرائت و چون مراتب طیّ شمارۀ ۱۵- م – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۳۴ به ژاندارمری و شهربانی آباده جهت رسیدگی ارجاع گردیده بود، به مأمورین نام‌برده تذکّر داده شد هر چه زودتر مرتکبین امر را ضمن پروندۀ مربوطه جهت اخذ تصمیم مقتضی به کمیسون امنیّت تقدیم دارند.

۴. در مورد اوضاع کلّی منطقه و لزوم حفظ امنیّت و هوشیاری کامل در روز عید فطر مذاکرات لازم معمول و قرار شد فرماندۀ گروهان ژاندارمری و رئیس شهربانی مراقبت کامل در این مورد معمول دارند که سوء حادثه‌ای پیش‌آمد نکند.

۵. چون طبق اظهار فرماندۀ گروهان ژاندارمری و شهربانی سربازهای اعزامی از شیراز که جهت تقویت ژاندارمری و شهربانی آباده اعزام شده بودند، مجدّداً به شیراز مراجعت نموده‌اند و عدّۀ فعلی ژاندارم و پاسبان تکافوی انتظامات مواقع غیر عادی را ندارد، تصمیم گرفته شد که مراتب از طرف آقای فرماندار به استانداری فارس گزارش و تقاضای اعادۀ فوری سربازهای نام‌برده، تعداد حدّاقلّ یک دسته سازمانی شود.

فرماندار شهرستان آباده: افتخاری، [امضا] ــ رئیس دارایی: [صاحب اختیاری، امضا] ــ رئیس دادگاه: [شرفی، امضا] ــ فرماندۀ ژاندارمری: سرگرد موبد، [امضا] ــ [امضا، رئیس شهربانی آباده: عزیزاللّه حکمت]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]