[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[فرمانداری آباده؛ نمره ندارد؛ تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۴]

صورت‌مجلس

 

چهارمین جلسۀ کمیسیون امنیّت اجتماعی بنا به دعوت شمارۀ ۵۹۸ – ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۴ فرمانداری، در ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۳۴ با حضور امضا کنندگان پایین در سالن فرمانداری تشکیل گردید. چون از لحاظ اهمیّت موقع و تصادف با تعطیلات ایّام متبرّکه احیا و اشتغال رؤسای انتظامی به وضع عمومی امنیّت منطقه، تشکیل جلسه به طور دائم مقدور نبود، دستور داده شده بود که در تمام مواقع اعمّ از ساعات روز و شب اعضای کمیسیون با هم در تماس بوده که در صورت وصول گزارش از مأمورین انتظامی فوراً تصمیم اتّخاذ گردد. اینک که ایّام تعطیل و امکان تهییج احساسات مذهبی تا اندازه[ای] مرتفع شده، کمیسیون امنیّت تشکیل و به جریانات و گزارشات و اوامر واصله چند روز گذشته رسیدگی به عمل آمد.

۱- در مورد شکایت عبّاس پاکباز ساکن صُغاد (مذهب بهائی) که وسیلۀ تلگراف شهری به فرمانداری شکایت نموده بود از منزل نام‌برده در صغاد [به] وسیلۀ اهالی غارت و با خاک یکسان شده، ضمناً خسارت زیادی هم به محفل بهائی‌ها در محلّ نام‌برده وارد گردیده؛ مراتب به فرماندهی گروهان ژاندارمری آباده ابلاغ و به ایشان دستور داده شد شخصاً به محلّ حرکت و در اطراف صحّت و سقم موضوع رسیدگی کامل مبذول و در صورت صحّت مفاد تلگراف شاکی، مرتکبین را با پروندۀ امر جهت تعقیب قانونی به کمیسیون امنیّت تحویل نماید.

گزارش ساعت ۱۸ مورّخ دوشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۳۴ افسر نام ‌برده، حاکی است که پس از حرکت به محلّ و رسیدگی کامل، اصولاً اظهارات شاکی کذب محض بوده و حتّی برادرزادۀ شاکی که برای حفاظت در خانۀ خود گمارده است، موضوع غارت را تکذیب نموده است. در مورد محفل بهائی‌ها در صغاد نیز خرابی وارده مربوط به ۵ ماه قبل و بارندگی بیست و دو روزۀ آذرماه سال ۱۳۳۳ بوده و آثار خرابی هم که به کلّی کهنه و کوبیده شده، صدق موضوع را مدلّل می‌دارد. در این مورد دستور داده شد فرماندۀ گروهان ژاندارمری آباده، پروندۀ پاکباز نام‌برده را از لحاظ نشر اکاذیب طبق موازین قانونی تنظیم و پس از انتفاء موضوع بهائی‌ها، برای تعقیب قانونی تسلیم دادگاه نموده، نتیجه را به کمیسیون امنیّت اعلام دارند.

۲- تلگرافات و اوامر رسیده از مقامات مرکزی و استانداری قرائت و مفاد تمام آنها در نظر گرفته شده و در تمام مواقع تعطیل اعمّ از مأمورین انتظامی و سایر اعضای کمیسیون امنیّت برای اتّخاذ هر گونه تصمیم احتمالی مشغول انجام وظیفه در محلّ خدمتی خود بوده‌اند.

۳- در مورد کنترل وعظ و سخن‌رانی‌های معمولۀ مذهبی، توسّط جناب آقای فرماندار و آقای رئیس شهربانی در شهر و توسّط فرماندۀ گروهان ژاندارمری در قراء و قصبات به آقایان گویندگان مذهبی تذکّرات لازم داده شده بود که اینک نتیجۀ عمل رضایت‌بخش و تا این ساعت کوچک‌ترین تشنّجی در نتیجۀ سخن‌رانی‌های معموله پیش نیامده و برای بعد نیز مراقبت کامل معمول خواهد کرد.

۴- گزارش شمارۀ ۵۹۹ – ۲۴ اردیبهشت ۱۳۳۴ ادارۀ شهربانی آباده دائر به ارتکاب جلال امامی و حسن معارفی نامان به انفجار ترقّه در موقع تشریف‌فرمایی تیمسار سرلشکر همّت استاندار فارس به آباده، قرائت؛ چون مرتکبین به علّت صغر سن و فقدان تکلیف قانونی قابل تعقیب نبودند، مقرّر گردید برای تنبیه سایرین، نام‌بردگان مرتکب وسیلۀ جناب آقای فرماندار نصیحت شوند و ضمناً به نام‌بردگان تذکّر داده شود در صورت تکرار چنین عملی مجازات خواهند شد.

۵- در تکذیب تلگراف شکوائیّۀ عبّاس پاکباز صغادی (مصرّح در مادّۀ ۱) شرحی از طرف اهالی صغاد به فرمانداری واصل که چون مفاد نامۀ مزبور با گزارش رسیده از فرماندهی گروهان ژاندارمری کاملاً مطابقت داشت، موکول به همان تصمیمی شد که در مادّۀ ۱ نسبت به تعقیب قانونی عبّاس پاکباز اتّخاذ گردیده است.

۶- جلسه، ضمن تذکّرات لازم افسران انتظامی شهربانی [و] ژاندارمری در مورد دقّت بیشتر در آرامش اوضاع عمومی و امنیّت منطقه در ساعت ۱ بعد از ظهر خاتمه یافت و افسران نام‌برده متّفقاً اظهار داشتند: همان طوری که تا این ساعت و در ایّام حسّاس، امنیّت [و] نظم به طور کامل حفظ شده، من بعد نیز اطاعت خواهد شد.

فرماندار شهرستان آباده: افتخاری، [امضا] ــ رئیس دادگاه بخش آباده: شرفی، [امضا] ــ فرماندۀ گروهان ژاندارمری آباده: سرگرد موبد، [امضا] ــ رئیس دارایی شهرستان آباده: صاحب‌اختیاری، [امضا] ــ رئیس شهربانی: سروان حكمت، [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]