[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

اداره سیاسی

دایره -----

 

محرمانه و فوری است

 

بتاریخ ۳۰ دی ۱۳۲۰

شماره ۷ / ی ۱۲۷۳

پیوست -----

 

اداره كل شهربانی

بازگشت بشماره محرمانه / ۴۷۰۹۴ ۶۰۳۲۲ / ۱ موضوع تجدید ساختمان محفل بهائیان در تهران قدغن نمائید هو پیشینه در این باب [درخواست] بوزارت کشور بفرستند تا تصمیم مقتضی اتخاذ شود. طی دستور [شفاهی] که داده شده است اقدام نمائید

وزیر کشور

[امضا]

 

طبق دستور شفاهی که داده شده اقدام نمائید

[امضا]

۳۰ دی ۱۳۲۰

[تعدادی یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

تجدید شود

[ناخوانا]

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]