[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ ۲۹ مرداد ١٣۲۵

شماره ۶۷۰۶

پیوست

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

 

جناب اشرف آقای نخست‌ وزیر

مرقومه شماره ۱۳۳۲- ۱ مرداد ۱۳۲۵ که اشتباهاً بنام فرمانداری خرم‌آباد صادر شده بود توسط فرمانداری نامبرده عز وصول داد موضوع همان است که طی شماره ۶۲۳۷- ۱۹ مرداد ۱۳۲۵ بعرض رسیده و با اقداماتی که از طرف استانداری دهم و فرمانداری شهرکرد به عمل آمده اختلافات مزبور مرتفع گردیده است.

استاندار استان دهم- نادر آراسته

[اسم و امضا]

 

[یادداشتهای دستنویسی در پائین صفحه]

بایگانی ١/ ٣٤

 

[پیشینه] ۵ شهریور

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

ورود به دفتر نخست ‌وزیر

شماره ۱۹۹۹۴

تاریخ ۸ شهریور ۱۳۲۵

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]