[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

ادارۀ اطّلاعات

دایرهٴ دفتر

تاریخ: ۹ اردیبهشت ۱۳۲۳

شمارۀ: ۱۴۳۸ / ۱۲۷۶/ ۱

محرمانه

 

وزارت کشور

رونوشت گزارش شمارۀ ۳۵ شهربانی زاهدان راجع به تشکیل جمعیّت صاحب‌الزّمانی لفّاً ایفاد می‌گردد، دستور داده شد منظور حقیقی آنان را کشف و گزارش دهند.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرپاس جهان‌بانی [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۷۶۳۵، تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲۳].

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی، ۱۰ اردیبهشت ۱۳۲۳

[حاشیهٴ ۳:] [مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۹۸۴، تاریخ: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۲۳].

[حاشیهٴ ۴:] از فرماندار سؤال کنید منظور آنها چیست. ۲۳ اردیبهشت

[حاشیهٴ ۵:] فعلاً تا وصول گزارش و تحقیقات شهربانی بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]