[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان کاشان

 

[تاریخ:] ۳۱ خرداد ۱۳۲۴

[ شماره ندارد]

 

کفیل محترم فرمانداری شهرستان کاشان

زحمات و مساعی آن جناب برای رفع اختلافات محلّی این دهستان مورد تقدیر عموم واقع شده و از موفّقیّتی که در جلوگیری از حوادث حاصل کرده‌اید، همه خوشحال هستند و امیدوارم نواقصی را که در امور این دهستان مشاهده فرمودید و وعدهٴ رفع آن را حضوراً دادید نیز بر اثر جدّیّت مرتفع فرمایند.

از مزرعهٴ صالح‌آباد آران، عبّاس‌علی صالح

 

رونوشت با اصل برابر است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]