[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۲۷ آبان ۱۳۱۸

 

ریاست محترم هیئت وزرآء دامت شوکته ۴

در اثر امضای عقدنامۀ بهائی بعنوان شاهد چندین ماه است این فدوی یحیی کوثری ساکن قروۀ کردستان مصادف با زحمت و دردسر گردیده از طرف صلحیۀ محل و عدلیه کردستان و استیناف کرمانشاهان تعقیب شده دچار خسارت فوقالعاده گردیدهام یکمرتبه در خرداد ماه بعدلیه کردستان احضار و ناچار دست از کسب و کار برداشته و امور زراعتی را معوق گذاشته در عدلیّه حضور بهمرسانیدم و قانون حکم بر بیگناهیم نمود آقای مدعیالعموم کردستان از برآئت این فدوی خشنود نگردیده و به استیناف مراجعه نمود از محکمه استیناف برای مهرماه احضارم نمودند و پس از حضور و استفسار و پرسش اجازه مراجعت بمحل را دادند که بعداً رأی محکمه را بوسیلۀ عدلیه ابلاغ دارند تا بحال اطلاعی نرسیده در هر حال برای شهادت در امر مشروع ازدواج تا بحدی اسباب زحمت فراهم شده که برای شخص زارع تحمّل آن دشوار است لذا از پیشگاه آن هیئت جلیل مظلومانه تمنا دارد که بذل توجه و ترحم فرموده مقرر فرمایند بیش از این اسباب خسارت فراهم ننمایند و در مورد ازدواج بهائی و یا شهادت در آن نفوسی را که مطابق عقیده خویش در امور اداری مطیع صرف قوانین کشوری هستند به این قبیل زحمات گرفتار نکنند. با تقدیم تکریم و تعظیم.

 

[مهر: ورود به دفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۰۹۷۰

بتاریخ: ۴ آذر ۱۳۱۸

 

[یادداشت دستنویسی پائین نامه]

ریاست دفتر فرمودند بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]