[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۲۷ آبان ۱۳۱۸

 

ریاست محترم هیئت جلیلۀ وزراء

این فدوی حاج‎محمد بگلری بموجب عقیده دیانتی خویش خود را خیرخواه صمیمی دولت و ملّت ایران و در امور اداری از صمیم قلب مطیع قوانین کشوری میدانم و تا کنون که شصت سال از عمرم گذشته بهیچوجه شکایت و مراجعه بادارۀ نکردهام چندین ماه است که از طرف صلحیّه محل و عدلیّه کردستان و استیناف کرمانشاهان نظر باینکه در مجلس عقد ازدواج آقاعلی اوسط قروۀ حاضر بوده و عقد نامه را بعنوان شاهد امضاء کردهام مورد مؤاخذه واقع شده با اینکه پیرم و صاحب عائله و ناچار از تلاش معاش و آنی فراغت از امور فلاحتی ندارم گاهی بکردستان احضار و بعد از تحقیق از روی قانون بیتقصیریم ثابت شده برگشتهایم. و گاهی در اثر تقاضای آقای مدعیالعموم به استیناف کرمانشاهان احضار و مجبوراً باتفاق شهود دیگر و عروس بمحکمۀ استیناف حاضر شدیم پس از پرسش و تحقیق اجازۀ مراجعت دادند که بعداً رأی محکمه را توسط عدلیۀ کردستان ابلاغ نمایند تا کنون از رأی استیناف اطلاعی نرسیده امّا ضرر و زیانی که وارد شده برای فدوی طاقت فرساست در این دور که آوازۀ عدالت پروری اولیای محترم امور در ایران در جمیع عالم منتشر گشته از بدبختی این بیچارگان است که به بهانۀ اینکه عقد ازدواج بموجب مقررات دینی خود نموده و یا شهادت داده مورد بیاعتدالی واقع میشویم اگر ادارۀ ثبت اسناد از ثبت عقدنامۀ بهائیان مضایقه دارد چه مسئولیتی متوجّه مزدوجین و یا شهود است آیا بهائی نباید مبادرت بتأهل نماید و یا اینکه اشخاص نبایستی عقدنامۀ آنان بعنوان شاهد امضاء نمایند لذا استرحاماً از پیشگاه آن هیئت جلیل استدعای بذل توجّه مینماید که امر و مقرر فرمایند بیش از این باعث زحمت و دردسر این فدوی و دیگران نشوند و بگذارند در سایۀ عدالت و امنیّت کاملی که امروز نصیب کشور عزیز ما و هممیهنان گرام است آسوده و برخوردار باشیم.

با تقدیم توقیر و تکریم بیپایان. فدوی حاجمحمد بگلری

 

[مهر: ورود بدفتر ریاست وزراء]

شماره: ۱۰۹۶۷

بتاریخ: ۴ آذر ۱۳۱۸

 

[یادداشت دستنویسی در پائین نامه]

ریاست دفتر وزراء بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]