[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۲۲ آبان ۱۳۱۸

ریاست محترم هیئت جلیلۀ وزرآء

فدوی علیمحمد خادمی در دیماه ۱۳۱۷ در مجلس عقد ازدواج آقا علی اوسط ساکن قروۀ کردستان ورقۀ عقدنامه را بعنوان شاهد امضاء نمودم چون عقد ازدواج مطابق آئین بهائی منعقد شد ورقۀ عقدنامه را برای ثبت به نمایندۀ اسناد قروه ارائه داد و نماینده مذکور تلگرافاً از ادارۀ ثبت کردستان تکلیف خواست جواب مشعر بر عدم ثبت قضیه دادند هر چند برای سلب مسئولیّت بر طبق قوانین مملکتی اقدام شد ولی از طرف صلحیه محل و عدلیۀ کردستان مشارالیه و بنده و شهود دیگر را تعقیب نموده دچار زحمت و دردسر ساختند و در خردادماه از طرف عدلیۀ کردستان احضار و در بحبوحۀ اشتغال بامور فلاحتی ناچار برای اطاعت قانون که وظیفۀ دیانتی فدوی و دیگر شهود بود در وقت معین حاضر شدیم نتیجه تحقیق عدلیّه مطابق قوانین موجودۀ مملکتی بیتقصیری شهود بود و واضح شد که نه ازدواج نمودن بر طبق آئین خویش گناه است و نه شهادت در امر ازدواج مرخص فرمودند ولی خسارت ایاب و ذهاب و از کار باز ماندن بحدی بود که ایجاب میکرد تظلم و دادخواهی نمائیم که ادارۀ ثبت اسناد در صورتیکه خود از ثبت عقدنامه بهائی خودداری نموده چرا میبایست تقصیر را متوجه مزدوجین و یا شهود نماید تا اقلاً منبعد در اینطور موارد نفوس را بعنوان شاهد یا اقدام بازدواج طبق معتقدات دیانتی خویش مزاحم نشوند معذلک ملاحظۀ اینکه سزاوار نبود که اوقات گرانبهای اولیای معظّم امور را مشغول این جزئیات نماید از تقدیم عرضحال خودداری شد تا اینکه معلوم شد آقای مدعیالعموم کردستان زحمات و خسارات وارده را بر این یکمشت رعیت بیچاره کافی ندانسته و استیناف داده و اصرار فرموده که لازم است این نفوس را بهر وسیله هست گناهکار قلم داد و تنبیه نمود چرا برای اینکه ازدواج را مطابق عقیده خود نموده و تابع مقررات ادیان دیگر نگشتهاند بالاخره از استیناف کرمانشاه احضار و در ۲۲ مهرماه پس از طی پنجاه فرسخ راه در محکمه حاضر و پس از پرسش همان سؤالات که در عدلیه کردستان بعمل آمده بود مرخص نموده فرمودند رأی محکمه بوسیلۀ عدلیه کردستان ابلاغ خواهد شد. خسارات و صدماتیکه در طی چندین ماه وارد شده برای شخص رعیت غیر قابل تحمّل است و مسلّم است که زمامداران محترم کشور راضی بضرر و زیان بیچارگان نخواهند شد از آن هیئت جلیله استدعا میشود که امر به رسیدگی فرمایند تا از پرتو عنایات و توجهات آن دولت محترم این ضعفاء که بر وفق عقیده خویش در امور اداری مطیع صرف دولت متبوع و محبوب خود بوده و همواره بجان و دل در اجرای مقررات دولتی کوشیده و ساعی هستند در امور وجدانی که مخالف مصالح دولت و ملت نبوده مورد مزاحمت واقع نشوند. آیا وجدان پاک آن هیئت معظم راضی میشود که جوانان بهائی که بنابر امر مولای خویش خیانت بشاه و میهن و نوع را خیانت بخدا میدانند در اقدام به زناشوئی عوض تشویق در معرض هزار گونه زحمت واقع شوند. امیدوار است از نتیجۀ عدالت پروری و دادگستری آن اولیای محترم امثال ما رعایای صالح و صمیمی نیز از نعمت عدالت که در این عصر مشعشع نصیب مهین عزیزمان گشته بهرهمند شویم.

با تقدیم تکریم و تعظیم شایان – فدوی علیمحمد خادمی

[مهر:]

ورود بدفتر ریاست وزراء

شماره: ۱۰۶۸۳

بتاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۱۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]