[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۲۷ آبان ۱۳۱۸

ریاست هیئت جلیلۀ وزرآء دامت شوکتهم

فدوی جعفر ملکی صبیۀ خود کبری ملکی را به آقاعلی اوسط قروۀ شوهر داده و خود نیز جزء شهود ورقۀ عقدنامه را امضاء نمودم نظر باینکه عقد ازدواج به آداب آئین بهائی جاری و محضری که عقد بهائیان را ثبت نماید وجود نداشت بوسیلۀ نمایندۀ ثبت قروه به اداره ثبت کردستان رجوع نموده خواستار ثبت عقدنامه شد ادارۀ ثبت از ثبت عقدنامه مضایقه نموده بوسیله صلحیه محل زوج و زوجه و شهود و فدوی را که پدر دختر و هم جزء شهود بودم تعقیب کرده که چرا اقدام بعقد بهائی نمودهاید جواب داده شد که چون معتقد بدیانت بهائی هستیم نمیتوانیم به آداب ادیان دیگر ازدواج نمائیم و مراجعه به محاضر ازدواج موجوده برای بهائی ممکن نیست صلحیّه محل نتیجه محاکمه را بعدلیۀ کردستان اطلاع داد و در خردادماه بعدلیۀ کردستان احضار شدیم و رأی بر بیتقصیری زوجه و شهود صادر گردید و زوج یعنی آقاعلی اوسط احمدی را چون بخدمت سرباز مشغول شده بود تعقیب نکردند تا بعد از خاتمۀ خدمت زیر پرچم بمحاکمه گردد پس از اینکه از کردستان بمحل خویش مراجعت نمودیم ضرر و زیان از کار بازماندن و معوق ماندن کارهای زراعتی و مخارج ایاب و ذهاب فوق العاده بود و نفوسی را که تا کنون هیچگونه سابقۀ در ادارات دولتی نبوده و هرگز کاری نکردهاند که مستوجب جلب بمحاکمه شوند برای اقدام به ازدواج که از امور مرضیّه محسوب و از اعظم وسائل انتظام جامعه و ازدیاد نفوس و بقای نسل است مقصر شمردن و به محاکمه بردن دور از عدل و انصاف است با اینحال آقای مدعیالعموم کردستان به استیناف کرمانشاه مراجعه و تقاضای تعقیب کرد و بالاخره برای مهرماه به استیناف کرمانشاهان با دختر خود و شهود احضار گردیدیم پس از محاکمه در استیناف اظهار داشتند که بمحل خود مراجعت نمائید رأی محکمه بوسیلۀ عدلیۀ کردستان ابلاغ خواهد شد تا بحال از نتیجۀ رأی استیناف اطلاعی نرسیده ولی قریب ده ماه است برای دختر شوهر دادن و شاهد بودن در امر ازدواج دچار صدمات و خسارات فوقالطاقه شدهام از پیشگاه آن هیئت جلیل مظلومانه تقاضای عطف توجّه و بذل ترحّم دارد که نوعی مقرر فرمایند امثال ما رعایای مطیع و خیرخواه که بموجب عقیدۀ خویش اطاعت قوانین مملکتی را در امور اداری از اهمّ فرائض دیانتی خود میدانیم مورد مؤاخده و مزاحمت واقع نگردیم.

با تقدیم احترامات فائقه.

 

[مهر]

شماره: ۱۰۹۶۷

بتاریخ: ۴ آذر ۱۳۱۸

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

ریاست دفتر وزراء بایگانی شود.

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]