[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۲۸

شماره ۴۹۳۸۵

پیوست -----

[آرم]

وزارت دادگستری

اداره دفتر کل وزارتی

دایره -----

 

جناب آقای نخست وزیر.

در پاسخ مرقومه شماره ۴ /۱۹۲۹ – ۲۹ بهمن ۱۳۲۸ راجع بقتل دکتر برجیس در کاشان باستحضار خاطر شریف میرساند پس از وقوع قتل و وصول گزارش امر بدادستان کاشان تلگرافی تأکید شد که در تعقیب مرتکبین و تکمیل پرونده و صدور قرار نهائی و کیفرخواست تسریع شود اکنون نیز طبق گزارش تلگرافی که رسیده است پرونده نسبت بمتهمین اصلی تکمیل گردیده و قریبا با تنظیم کیفرخواست با متهمین بدادگاه جنایی فرستاده خواهد شد و نسبت به محرکین قضیه هم تحقیقات جریان دارد. م

از طرف وزیر دادگستری.

[امضا]

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

فعلا اقدامی ندارد

۴ /۲۱۶۹

۱۱ اسفند ۱۳۲۸

[ناخوانا]

۱۱ اسفند

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]