[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

تاریخ: ----- ماه: -----۱۳۱

نمره: -----

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

ادارۀ کابینه: -----

 

کشف رمز:  سنگسر

۲ آبان ۱۳۱۷

شعبه مرموزات

 

تهران وزارت گزارش ۲ آبان ماه ۱۳۱۷ سنگسر- دیروز فرقه بهائیها بمناسبت تصادف با روز فوت عبدالبهاء تعطیل عمومی و دکاکین را بسته بودند از طرف شهربانی پیشهوران را تحت تعقیب قرار داده اند شماره ۲۷۶ پستل

 

رونوشت برابر اصل است. [مُهر]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]