[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

اداره: ۴۳۰

[آرم]

وزارت کشور

 

رونوشت: ----- شماره: ----- مورخه ۱۷ مردادماه ۱۳۲۴ وزارت / اداره: که اصل آن بشماره ----- ثبت شد

 

وزارت کشور ۴۰۹

قبلاً به فرمانداری آباده دستور جلوگیری داده شده است نتیجه بعداً عرض ۱۲۷ حجازی

[امضاء:] ۱۷ مرداد ۱۳۲۴

[یادداشت پائین صفحه:] سابقه ضمیمه شود ۱۷ مرداد ۱۳۲۴

 

[یادداشتهای بالای صفحه]

استخراج تلگرافها شیراز

راجع به تقاضای یکنفر پیشوای مذهبی از علمای قُم جهت آباده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]