[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مدرسه وحدت بشر کاشان

مؤسسه ۱۳۲۷

 

تاریخ: ۱۷ ماه مهر ۱۳۰۸

نمره: ۹۷

ضمیمه: -----

 

مقام منیع محترم وزارت جلیله معارف و اوقاف دامت شوکته

محترمانه زحمت میدهد در تعقیب رقیمه ۳ شهریور ماه ۳۰۸ [۱۳۰۸] که برای [ناخوانا] اجازه افتتاح کلاسهای سیکل اول متوسطه معروض و بانضمام اسناد مدرسه تقدیم آن مقام محترم گشته هنوز جوابی نرسیده اولیای عدۀ از محصلین بی‌بضاعت کاشان که انتظار فرستادن اطفال خود را بطهران ندارند همه روزه در اینمدرسه جمع شده مأیوس برمیگردند و در ضمن اطفال بی‌کار و بلا‌تکلیف مانده‌اند از آنمقام محترم متمنی است که اگر صدور اجازه برای کلاسها مذکور محتاج بوقت و تحقیقات طولانی است عجالتةً برای اینکه این اطفال از تحصیل باز نمانند اجازه تأسیس کلاس هفت و هشت را عطا فرموده باداره محترمه معارف کاشان امر فرمایند که ممانعت از تدریس نکنند

با احترامات فائقه – [امضا]

[مهر]

 

[مهر در بالای صفحه:]

ورود بدفتر تعلیمات عمومی ۲۳ شهر[ماه] مهر ۱۳۰۸

نمرۀ: ۶۷۲۱

 

[مهر در حاشیه صفحه:]

وزارت صنایع معارف و اوقاف در حاشیه صفحه

 

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

اداره تعلیمات

۲۲ مهر ۱۳۰۸

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]