[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۱ آبان ١٣۶۲

 

ریاست محترم کمیسیون رسیدگی فرمان امام

محترماً معروض می‌دارد این جانبه شمسی خادم ۸۶ ساله ساکن [حذف شده] که به‌اتفاق دو دخترم زندگی می‌کردیم در تاریخ شب یکشنبه مورخه ۲ مرداد ۱۳۶۲ حدود ساعت دو بعد از نصف شب دختر ارشدم را بنام ملوک خادم و در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۲ ساعت ۵ بعدازظهر دختر دومم را بنام توران خادم با مقداری اشیاء و ماشینش را بردند طبق سوابق شکوائیه به مقامات مربوطه معلوم گردید دختر ارشدم ملوک خادم در زندان رجائی شهر و دختر دومم توران خادم در آسایشگاه زندان اوین می‌باشند و تاکنون اقدامی جهت است خلاص آن‌ها نشده و اجازه ملاقاتی هم داده نشده و این زن پیر ناتوان مریض به تنهائی شب و روز را در انتظار دیدار فرزندانم بسر می‌برم جهت صدق عرایضم مقرر فرمانید با مراجعه مأمورین خودتان رسیدگی و روزنه امیدی در این آخر عمرم از مراحم آن ریاست محترم نصیبم گردد.

 

در انتظار اقدام رسیدگی آن ریاست محترم

مادر پیر داغ‌دیده شمسی خادم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]