[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۸ اسفند ۱۳۶۲

بسمه تعالی

ریاست محترم کمسیون رسیدگی فرمان امام

 

پیرو نامه مورخه ۱۱ آبان ۱۳۶۲ کمینه شمسی خادم ۸۶ ساله ساکن [حذف شده] مبنی به آزادی دو دخترم بنام ملوک و توران خادم چندی قبل از طرف آن کمسیون مأمورین جهت رسیدگی مراجعه نمودند ولی تاکنون اقدامی به عمل نیامده با توجه به فرمان امام و فرمایشات آیت‌الله ‌العظمی منتظری که کراراً می‌فرمایند زندانیان بی‌گناه را آزاد کنید تمنای عاجزانه دارم به این زن پیر ناتوان مریض بی‌کس بذل ‌توجه نموده امر و مقرر فرمانید به وضع دختران نامبرده فوق اقدام مقتضی به عمل آورده تا در این آخر عمرم دیده‌ام به دیدگانشان امیدوار گردد در انتظار اقدام رسیدگی و آزادی آن‌ها زنده‌ام.

مادر پیر داغ‌دیده شمسی خادم

 

خیابان کریمخان زند کمسیون رسیدگی فرمان امام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]