[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شنبه ۱۲ دی ۱۳۶۶

 

بسمه تعالی

دفتر زندان اوین

دادیار محترم مربوطه

 

موضوع: زندانی ملوک خادم فرزند موسی دفتر ۲۱۵ سالن ۳ اطاق ۱۹۷

محترماً به عرض می‌رساند کمینه شمسی خادم مادر پیر ۹۱ ساله ملوک خادم که یگانه پرستار من بوده از تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۲ طبق سوابق پرونده زندانی می‌باشد اینک بفرموده حضرت امام خمینی رهبر عالیقدر که دستور عفو زندانی‌ها را اعلام فرموده‌اند موقع را مغتنم شمرده استدعای عاجزانه دارم امر و مقرر فرمانید به پرونده نامبرده فوق رسیدگی نموده و با آزادیش این کمینه ناتوان در آخرین دقایق زندگی چشمم به دیدارش روشن شده و با دعاگوئی از ارواح پاک مؤمنین و مقدسین دوام و بقاء حضرتش و متصدّیان امور را خواستار باشیم.

کمینه ناتوان – شمسی خادم

 

نشانی – تهران [حذف شده]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]