[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۷ آبان ۱۳۲۴

 

دفتر نخست وزیری

آقای عطاءالله فروتن یکی از دوستان این جانب، مقیم گلپایگان شرح تظلّم‌آمیزی در تعقیب عرض‌حال تلگرافی خود مورّخهٴ ۳۰ مهر ۱۳۲۴ خطاب به مقام محترم نخست وزیری نگاشته که جوفاً از لحاظ شریف می‌گذرد. خواهشمندم لطفاً مقرّر فرمایند دستور اکید جهت رسیدگی به امر و احقاق حقّ متظلّم و مجازات متجاوز به عمل آمده و از نتیجه، بنده را مستحضر سازند. باعث امتنان خواهد بود. با تقدیم احترامات فائقه.

[امضاء، احمد صمیمی؟]

نشانی: خیابان شاه، کوچه لاله.

 

[حاشیهٴ ۱:] آقای فخرایی، اقدام نماید. ۱۷ آبان

[حاشیهٴ ۲:] ادارۀ بایگانی، به سابقه مراجعه و نامهٴ شمارۀ ۱۶۲۴۲ – ۶ دی ۱۳۲۳ را ضمیمه فرمایید. ۱۹ آبان ۱۳۲۴

[حاشیهٴ ۳:] [مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۴۱۱۵، تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۲۴]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]