[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مدرسۀ تربیت

مؤسسه ۱۳۱۷

طهران

[نوشته انگلیسی]

نمره: -----

تاریخ: ۲۵ قوس ۱۳۰۰

 

مقام منیع وزارت جلیله معارف دامت شوکته

عریضه از طرف کمیته مدرسه وحدت بشر به آن وزارتخانه محترم نوشته شده لفاً ارسال میدارد و مستدعی است بعد از ملاحظه آن از اقدامات غیر قانونی رئیس معارف کاشان جلوگیری و رفع غائله بفرمائید.

[مهر و امضا]

 

اداره تعلیمات عمومی

شرحیکه از مقام وزارت دستور داده شد در تعقیب تلگرافی که از کاشان رسیده بوزارت داخله بنویسید.

۲۵ میزان ۱۳۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]