[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهرداری شاهرود

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۲۳

شمارۀ ۷۳۹

 

جناب آقای نخست وزیر

عطفاً به مرقومهٴ تلگرافی شمارۀ ۸۷۵۹ – ۱۹ مرداد ۱۳۲۳ در ضمن عرض وصول تلگراف، محترماً به استحضار خاطر عالی می‌رساند که دفتر فرمانداری از وصول بخش‌نامهٴ شمارۀ ۷۴۴ اظهار بی‌اطّلاعی می‌نمایند و معلوم نگردید که مورّخ به چه تاریخی بوده است. استدعا آن‌که یک نسخه از اصل بخش‌نامهٴ شمارۀ ۷۴۴ یا رونوشت آن را امر به ابلاغ و ارسال فرمایند.

فرماندار شهرستان شاهرود، احتشامی

[امضاء: محسن احتشامی]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ ۹۴۶۶، تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۲۳]

[حاشیهٴ ۲:] بخش‌نامه ۷۴۴ ضمیمه شود. ۳۱ مرداد

[حاشیهٴ ۳:] وقتی پرونده رسید، مرحمت فرمایید. ۱ شهریور ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]