[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان بروجرد

شمارۀ: ۱۹۸۷

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۲۳

 

ریاست دفتر نخست وزیری

عطف به مرقومهٴ تلگرافی شمارۀ ۷۷۵۶ – ۱۹ مرداد ۱۳۲۳ به استحضار می‌رساند: بخش‌نامهٴ شمارۀ ۷۴۴ در این فرمانداری سابقه ندارد. مستدعی است دستور فرمایند رونوشتی از آن برای اجرای مفاد آن ارسال فرمایند.

فرماندار شهرستان بروجرد، مولوی‌زاده، [امضاء: مولوی‌زاده]

 

[حاشیهٴ ۱:] [مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۹۵۲۶، تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۲۳].

[حاشیهٴ ۲:] آقای جواد‌زاده، با مراجعه به سابقه ۱/ ۶.

[حاشیهٴ ۳:] ضمیمهٴ پرونده بایگانی شود. از هر جا رونوشت ۷۴۴ را خواستند، بر حسب امر آقای رییس دفتر مسکوت بماند. حامدی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]