[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مورخه ۱۱ بهمن ١٣۷۳

ریاست محترم سازمان اداره کشاورزی استان مازندران

احتراماً پیرو نامه مورخه ۲۴ آبان ١٣۷۳ باستحضار میرساند در مورد قطع حقوق بازنشستگی اینجانب طبق ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۴۴ آئین نامه اجرائی مربوط چون بیش از ۲۴ سال سابقه خدمت اداری داشته و سنم بیش از ١٣۵۹ سال میباشد تقاضای برقراری حقوق ماهیانه برای معیشت زندگی خانواده خود را نموده بودم و بعد از چندین روز اداره مربوطه طی نامه شماره ۳ / ۱۱۴۴۹ ک – ۷ آذر ١٣۷۳ از اینجانب فتوکپی حکم بازنشستگی و حکم قطع حقوق اخراجی را جهت اقدامات لازم درخواست نموده بود. بمحض دریافت نامه استان حقیر در تاریخ ۱۶ آذر ١٣۷۳ کتباً پاسخ نامه را توضیح و ارسال نمودم امّا متأسفانه تاکنون نتیجه اقدامات انجام شده باینجانب ابلاغ نگردید لذا استدعا دارم دستور فرمایند نسبت به تقاضای حقیر رسیدگی لازم معمول گردد و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند.

قبلاً از توجهاتی که مبذول خواهید فرمود مزید تشکر را دارم.

با تقدیم احترام: بهرام نبی الهی

[امضا]

۱۱ بهمن ١٣۷۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]