[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۲۶ جمادیالاولی ۱۳۴۳

 

مقام محترم وزارت جلیلۀ معارف و اوقاف دامت شوکته

در چندی قبل آقایان طلاب مازندران راجع بتأسیس مدرسه در قریۀ کفشگرکلاه علیآباد مازندران تشکی نموده بودند از قرار معلوم معارف ساری مفتش برای قریه مزبور ارسال داشته که پس از تفتیش و رسیدگی بمقام وزارت راپورت دهد تا کنون از اقدامات اداره معارف ساری اثری بظهور نرسیده نظر بعلاقهمندی که وزارت جلیله نسبت بعالم دیانت دارند و با اینکه در بدو تأسیس مدرسه مزبوره از اداره جلیله اجازه نداشته مخالفت با قوانین وزارت معارف است مستدعی است از آنمقام محترم فوری اقدام فرموده امر دستور فرمایند که مدرسه مزبور را منحل فرمایند که هم خدمت بعالم دیانت کرده و هم مزید امتنان و تشکر داعی شده باشد.

محمد [ناخوانا]

 

[مهر] [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]